OMKOMMUNISMEN.SE 
OM KOMMUNISMEN OCH DESS HISTORIA

Vad är kommunism?

Kommunismen är en politisk och samhällelig ideologi bestående av olika idéer som handlar om att produktionsmedlen ska vara gemensamt ägda av medlemmarna i ett samhälle. En gren av kommunismen, marxismen, kallar det kommunism när samhällsklasserna och det som vi kallar staten inte längre existerar och resultatet av all produktion delas mellan alla efter individuella behov.
Kommunism brukar ingå i en gren av socialismen, där de andra grenarna är bland annat anarkism, socialdemokrati och marxism. Ordet kommunism kommer från latinets communis som betyder gemensam.

Många har läst George Orwells roman Djurfarmen, som är en allegorisk satir över land annat Östblockets styre och den kommunistiska revolutionen. I Djurfarmen är det djuren på en farm som tar makten över gården med en revolution mot bonden och börjar leva efter kommunistiska principer. Gården blir till slut dock en fruktansvärd och förtryckande diktatur som inte alls går efter kommunismens principer om omfördelning och jämlikhet. Orwell ville här kritisera både korruptionen som uppstår i revolutioner och hur begär efter makt i kombination med bland annat kallsinne och kortsiktighet gör att revolutioner som denna förstör chanserna till att uppnå en utopi.

F7DD81D2-0C3C-432B-9F77-A8BA295561AB
dossier-start-bg

Kommunismens historia

Rötterna till kommunismen hittar vi i socialismen, som i sin tur har sina rötter i industrialiseringen i Europa under 1800-talet. Med industrialiseringen, storföretagande och kapitalister så växte både gruppen rika men framförallt de som var riktigt fattiga och arbetade för de som tjänade mycket pengar. Skillnaderna i levnadsvillkor var enorma mellan de som anställde och de som var anställda, d v s arbetarna. Många barn jobbade också på fabrikerna och proletärerna (arbetarna) levde ofta mycket fattigt medan kapitalisterna badade i pengar. Det var här socialismen växte fram genom att arbetarna tillsammans började skapa en ideologi som gick ut på att de som arbetade gemensamt skulle äga produktionsmedlen, exempelvis fabrikerna.

Kommunismen fick sitt stora genombrott 1848 när Karl Marx skrev "det kommunistiska manifestet" tillsammans med Friedrich Engels. De menade att lösningen på hur samhället var uppbyggt med orättvisor, rika och fattiga, var en revolution som arbetarna tillsammans skulle genomföra där de skulle erövra produktionsmedlen för att äga dem tillsammans. Efter denna revolution kunde man börja sträva efter ett klasslöst samhället som var kommunismens utopi. Hans idéer blev grunden till Marxismen, som både sade sig vara en förklaringsmodell för samhällets utveckling, såväl som en strategi för hur proletärerna skulle ta makten från kapitalisterna.

Efter det kommunistiska manifestet blev motsättningarna mellan de som ville ha revolution och förändra samhället snabbt och reformister, som ville förändra samhället på ett liknande sätt som revolutionärerna men på ett stegvist och långsamt sätt, större. Medan reformisterna under början av 1900-talet strävade efter steg såsom allmän rösträtt så fortsatte revolutionärerna att se revolutionen som det enda alternativet. Efter den ryska revolutionen år 1917 splittrades reformister och revolutionärer definitivt.

Länkar

World_borders_lamb_azi

CROWN

Crown Relocations är en flyttfirma i Malmö och Lund som erbjuder flytthjälp, magasinering och företagsflytt i hela Malmöområdet. Vi värnar om kvalité och säkerhet.